STHML Life Scale-Up. 

Vad är det och hur fortskrider projektet?

STHLM Life Scale-Up är en stasning finansierad av Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Projektet är uppdelat i två delar.

Del 1 består av en utlysning av medel till små och medelstora företag (SME) registrerade i Stockholms Län. Bolagen hade möjlighet att ansöka om medel från Region Stockholm – KI Innovations i STHM Life Scale Up program. Utlysningen riktade sig mot hälsorelaterade life science-bolag med inriktning på läkemedel, medtech, digital hälsa, vård- och hälsotjänster/produkter.

Del 2 består av att  skapa en plattform för att koordinera och stödja innovationsinriktade samverkansprojekt inom life science


Del 1: Utlysning

Region Stockholm och Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations) öppnade en utlysning som rikatde sig mot kvinnor och män som driver små och mikroföretag från Stockholms Län att ansöka om medel som tillgängliggörs från Europeiska Regionala utvecklingsfonden via TillväxtverketDen totala budgeten per ansökan kunde vara 2–7,6 MSEK där STHLM Life ScaleUp (Scale-Upprogrammet kan stå för max 50%, dvs 50% medfinansiering krävs.  

Det rikatde sig till företag som hade slutfört sin första in vitro / in vivo-verifiering eller tekniska validering och nu behöver ta nästa steg för att öka värdet i sitt projekt.

Mål

Efter avslutat projekt är målet att företaget har minskat tekniska, affärsmässiga eller marknadsrisker avsevärt, vilket möjliggör andra investeringar och / eller marknadsintroduktion. Det förväntas även att bolaget ska växa organiskt (anställa).

De aktiviteter som finansieras genom Scale-Up programmet ska göra en betydande skillnad på företagets värde.

Efter Scale-Up programmet förväntas bolaget vara närmare marknaden för att i framtiden kunna erbjuda en ny produkt, metod eller terapi med ett betydande värde för patienterna, vård eller samhälle.

 

Vem kunde ansöka

I korthet ska bolaget:

  • vara registrerat i Stockholms län
  • inte vara börsnoterat
  • ännu inte delat ut vinst
  • inte bildats genom en företagskoncentration
  • inte vara mer är 5 år gammalt
  • ha färre än 50 anställda

Vem fick medel

Totalt inkom 28 ansökningar om medel i denna utlysning. Fem bolag fick anslag. Dessa fem bolag är:

Collective Minds Radiology, Developerations, Pilloxa, AnaCardio, Digital Diabetes Analytics.

Scale-up erbjuder bolagen

  • Projektfinansiering i intervallet 1 – 3,8 miljoner SEK för en period av ca 24 månader beräknad projektstart 2020-07-01 och projektslut 2022-07-01.
  • Behovsanpassad coaching
  • Tillgång till expertisnätverk (konsulterna betalas på egen bekostnad) Inbjudan till nätverksträffar och events

Del 2: Skapa plattform

Mål för projektet Skapa plattform:

Projektet ska skapa en plattform för att koordinera och stödja innovationsinriktade samverkansprojekt inom life science, samt etablera en modell för innovation- och affärsutvecklingsstöd för små bolag inom life science och knyta an till Region Stockholms innovationsstrategi.

Plattformen skall innehålla en automatiserad process för att sätta företag, som vill bedriva innovationsutveckling, i kontakt med en (eller flera) behovsägare i Region Stockholm. Behovsägaren har ett identifierat behov som innovationen kan komma att lösa, efter att innovationsutvecklingen är klar. I vissa fall har behovsägaren även efterfrågat en speciell innovationslösning. Innehållet i företagsförfrågningar ska kunna kontrolleras innan det skickas vidare till behovsägare. Processen ska vara smidig, träffsäker och ej störa pågående verksamhet alltför mycket.  Processen ska bygga på frivillighet (opt-in) från behovsägaren och en rekrytering av behovsägare. Processen involverar nära samverkan med innovationskontoren, innovationsnätverket, upphandling, MT, IT-organisationer m.f.l. Företagen ska upplysas om process och juridiska reglemente för samverkan (check-lista) innan de efterfrågar kontakt.

Under våren 2021 jobbar vi inom projektet med att identifiera de behov som finns hos företagen och innovatörerna för att säkerställa rätt leveranser längre fram. Därefter sammanställer vi resultaten och under hösten 2021 skall en kravspecifikation tas fram.

Vidare så ska en gemensam kommunikation och process upprättas mellan Region Stockholm och KI Innovations för att stödja innovationer som utvecklas genom KI Innovations inkubationsprogram, att komma i kontakt med behovsägare i Region Stockholm och tvärtom. Det skall bli tydligare vilket innovationsstöd som en innovatör kan få från KI Innovations respektive Region Stockholm.

Plattformen skall innehålla en automatiserad process för behovsinsamling från verksamheterna, lämpade för innovationsutveckling.

I ett senare steg så kan plattformen komma att innefatta följande; Företag som presenterar en färdig innovation och avser att sälja-in sin färdiga lösning, kopplas ihop med en verksamhet där det finns ett uttryckt behov, som innovationen löser.