STHML Life Scale-Up. 

Vad är det och hur fortskrider projektet?

STHLM Life Scale-Up är en stasning finansierad av Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Projektet är uppdelat i två delar.

Del 1 består av en utlysning av medel till små och medelstora företag (SME) registrerade i Stockholms Län. Bolagen hade möjlighet att ansöka om medel från Region Stockholm – KI Innovations i STHM Life Scale Up program. Utlysningen riktade sig mot hälsorelaterade life science-bolag med inriktning på läkemedel, medtech, digital hälsa, vård- och hälsotjänster/produkter.

Del 2 består av att  skapa en plattform för att koordinera och stödja innovationsinriktade samverkansprojekt inom life science


Del 1: Utlysning

Region Stockholm och Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations) öppnade en utlysning som rikatde sig mot kvinnor och män som driver små och mikroföretag från Stockholms Län att ansöka om medel som tillgängliggörs från Europeiska Regionala utvecklingsfonden via TillväxtverketDen totala budgeten per ansökan kunde vara 2–7,6 MSEK där STHLM Life ScaleUp (Scale-Upprogrammet kan stå för max 50%, dvs 50% medfinansiering krävs.  

Det rikatde sig till företag som hade slutfört sin första in vitro / in vivo-verifiering eller tekniska validering och nu behöver ta nästa steg för att öka värdet i sitt projekt.

Mål

Efter avslutat projekt är målet att företaget har minskat tekniska, affärsmässiga eller marknadsrisker avsevärt, vilket möjliggör andra investeringar och / eller marknadsintroduktion. Det förväntas även att bolaget ska växa organiskt (anställa).

De aktiviteter som finansieras genom Scale-Up programmet ska göra en betydande skillnad på företagets värde.

Efter Scale-Up programmet förväntas bolaget vara närmare marknaden för att i framtiden kunna erbjuda en ny produkt, metod eller terapi med ett betydande värde för patienterna, vård eller samhälle.

Vem kunde ansöka

I korthet ska bolaget:

  • vara registrerat i Stockholms län
  • inte vara börsnoterat
  • ännu inte delat ut vinst
  • inte bildats genom en företagskoncentration
  • inte vara mer är 5 år gammalt
  • ha färre än 50 anställda

Vem fick medel

Totalt inkom 28 ansökningar om medel i denna utlysning. Fem bolag fick anslag. Dessa fem bolag är:

Collective Minds Radiology, Developerations, Pilloxa, AnaCardio, Digital Diabetes Analytics.

Scale-up erbjuder bolagen

  • Projektfinansiering i intervallet 1 – 3,8 miljoner SEK för en period av ca 24 månader beräknad projektstart 2020-07-01 och projektslut 2022-07-01.
  • Behovsanpassad coaching
  • Tillgång till expertisnätverk (konsulterna betalas på egen bekostnad)
  • Inbjudan till nätverksträffar och events.

Events som bolagen kan delta i är bland annat DRIVE Health Day (maj 2022) som arrangeras av KI Innovations inkubator, samt tematräffar kring olika av bolagen identifierade teman som är aktuella, även det i KI Innovations regi. Dessa tematräffar sker 3-4 gånger per termin.

Status för del 1:

Utveckling och måluppfyllelse: Projektet har avslutats med väldigt lyckade resultat.

Lägesrapport 2022:

Bolagen som fått stöd från STHLM Life Scale-Up har utvecklats i enlighet med eller i de flesta fall över de förväntade målen. De har även vuxit organiskt över förväntan och därmed bidragit till nya arbetstillfällen. Totalt har bolagen anställt 56 personer från projektets start fram till december 2022.

Den coachning och utbildning som bolagen fått tillgång till har i hög grad bidragit till bolagens utveckling mot marknad

Lägesrapport 2023:

Bolagen har under det sista året ytterligare tagit steg mot att trygga sin position som värdeskapande bolag. Genom aktiviteter så som hållbarhetsutbildning har värdet på bolaget samt intresset för bolaget ökat. Därtill har bolagen gemensamt skapat ytterligare arbetstillfällen och är uppe i över 60 nya anställningar. Så som framstår av tabellerna nedan så har alla bolag förflyttat sig på både TRL skalan ( Technology Readiness Levels) och SRL skalan (Sustainability Readiness Levels).

Två av bolagen avslutades efter 2022 på grund av stadstödsregler, i dessa båda fall att bolagen hade blivit för gamla för att få fortsatt stöd. man kan tydligt se värdet av av det fortsatta stödet som de övriga tre bolagen fick.

Tabell TRL nivå samt anställda

BOLAG     TRL START TRL SLUT TRL MÅL ANSTÄLLDA START ANSTÄLLDA SLUT SKILLNAD ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA
AnaCardio 4 6 6  0 4 4
Collectiv Minds R. 5 8 8  9 50 41
Digital Diabetes Analytics (nu OneTwoAnalytics) 4 8 8 3 19 (12,4 FTE) 9
Bolag Avslutade Juni 2022
Developeration 4 5 6 1 1 (4 FTE inkl konsulter) 0
Pilloxa 4 7,5 7 8 6 -2

Tabell SRL nivå

BOLAG     SRL start SRL slut period 1 SRL slut hela perioden
AnaCardio 1 2 3
Collectiv Minds R. 1 2 3
Digital Diabetes Analytics (nu OneTwoAnalytics) 1 2 4
Bolag Avslutade Juni 2022
Developeration 1 2
Pilloxa 1 2

Del 2: Skapa plattform

Mål för projektet Skapa plattform:

Projektet ska skapa en plattform för att koordinera och stödja innovationsinriktade samverkansprojekt inom life science, samt etablera en modell för innovation- och affärsutvecklingsstöd för små bolag inom life science och knyta an till Region Stockholms innovationsstrategi.

Plattformen skall innehålla en automatiserad process för att sätta företag, som vill bedriva innovationsutveckling, i kontakt med en (eller flera) behovsägare i Region Stockholm. Behovsägaren har ett identifierat behov som innovationen kan komma att lösa, efter att innovationsutvecklingen är klar. I vissa fall har behovsägaren även efterfrågat en speciell innovationslösning. Innehållet i företagsförfrågningar ska kunna kontrolleras innan det skickas vidare till behovsägare. Processen ska vara smidig, träffsäker och ej störa pågående verksamhet alltför mycket.  Processen ska bygga på frivillighet (opt-in) från behovsägaren och en rekrytering av behovsägare. Processen involverar nära samverkan med innovationskontoren, innovationsnätverket, upphandling, MT, IT-organisationer m.f.l. Företagen ska upplysas om process och juridiska reglemente för samverkan (check-lista) innan de efterfrågar kontakt.

Under våren 2021 jobbar vi inom projektet med att identifiera de behov som finns hos företagen och innovatörerna för att säkerställa rätt leveranser längre fram. Därefter sammanställer vi resultaten och under hösten 2021 skall en kravspecifikation tas fram. Under 2022 kommer arbetet med processen att automatisera processen att sätta igång.

Vidare så ska en gemensam kommunikation och process upprättas mellan Region Stockholm och KI Innovations för att stödja innovationer som utvecklas genom KI Innovations inkubationsprogram, att komma i kontakt med behovsägare i Region Stockholm och tvärtom. Det skall bli tydligare vilket innovationsstöd som en innovatör kan få från KI Innovations respektive Region Stockholm.

Plattformen skall innehålla en automatiserad process för behovsinsamling från verksamheterna, lämpade för innovationsutveckling.

I ett senare steg så kan plattformen komma att innefatta följande; Företag som presenterar en färdig innovation och avser att sälja-in sin färdiga lösning, kopplas ihop med en verksamhet där det finns ett uttryckt behov, som innovationen löser.

 

Status för del 2 

Utveckling och måluppfyllelse: Projektet har avslutats med väldigt lyckade resultat.

Lägesrapport 2022

Vi är glada över att kunna presentera en automatiserad process i enlighet med det uppdrag som KI Innovations och Region Stockholm fick i form av STHLM Life Scale -Up projektet. I dagsläge finns det nu en möjlighet för dig som företag som vill ha hjälp och stöd för att utveckla din innovation eller idé inom Region Stockholm att använda ett Kontaktformulär Region Stockholm Innovation (öppnas i nytt fönster) för att beskriva din idé och vad du önskar hjälp med.

När ett  förslag kommer in skickas en förfrågan ut till Regionens innovationsstödjande verksamheter, som i sin tur undersöker om det finns ett behov av tjänsten och/eller produkten och om det finns resurser för ett samarbete tillsammans med dig eller ditt företag.

Du får ett besked inom 12 dagar. Oavsett om din idé har väckt intresse och verksamheten vill träffa dig för att få veta mer, eller om det inte finns möjlighet att utveckla den i samarbete med oss.

För medarbetare på Region Stockholm som antingen vill dela en idé eller berätta om ett behov som du har identifierat i ditt arbete, använder du dig av Kontakformulär innovationer medarbetare Region Stockholm.

Någon av våra innovationsverksamheter ger dig ett besked inom 12 dagar.

Om din innovation har kommit längre än till idéstadiet kan du ansöka om medel ur Region Stockholms Innovationsfond. Vårt mål är även att underlätta dina möjligheter att utforska Innovationsstödet hos KI Innovations.

Lägesrapport 2023

Innovationsappen är nu helt klar och håller på att implementeras brett. Bolagsförfrågningar som kommer in matchas effektivt med behoven i Region Stockholm. I innovationsappen byggs för tillfället ett nätverk bland de innovationstödjandeverksamheterna upp för att på bästa sätt kunna fånga upp de bolagsförfrågningar som kommer in. För närvarande är det 35 personer registrerade i appen och uppbyggnaden av nätverket fortskrider i önskad takt.

Tack vare det utökade nätverket har även matchningsgraden ökat. Är du som företag intresserad av att skicka in en kontaktförfrågan görs det enkelt här – Kontaktformulär gällande innovationer, för företag och organisationer

Samtliga verksamheter ansvarar för att bedriva utveckling med fokus på innovation som skapar nytta.

Detta innebär att innovationsarbetet och framtagna innovationer syftar till en ökad patientsäkerhet, ökad kvalitet och effektivitet i Region Stockholms verksamheter och för dess medarbetare, samt för Region Stockholms invånare, patienter och närstående, resenärer och besökare. Uppdraget innebär således inte att ta fram kommersiella innovationer. När ett kommersialiserings stöd blir aktuellt har vi tagit steg mot ett bättre, snabbare och effektivare samarbete mellan Region Stockholm och inkubatorer i regionen som kan stötta på kommersialiseringsresan.

Om en anställd i Region Stockholm avser att kommersialisera en innovation måste relevant lagstiftning beaktas, såsom kommunallagen och immaterialrättsliga lagar, vilka redogörs för i handboken och denna bilaga. Efter eventuellt upprättande av fribrev kan innovatören välja att kontakta relevanta inkubatorer, tex Karolinska Institutet Innovations AB och STING, för att diskutera vilka möjligheter som kan finnas för stöd vid en vidareutveckling av innovationen i kommersiellt syfte. Oavsett detta är rådet till en innovatör som jobbar på regionen att alltid kontakta sin närmaste chef och verksamhetens innovationsansvariga inom Region Stockholm som ett första steg i innovationsutvecklingen, samt att följa handboken och bilagans snitslade bana (se länk).