IP-rättigheter

Vad innebär IP eller immateriella rättigheter?

Intellectual Property (IP) avser intellektuella skapelser, såsom uppfinningar, litterära och konstnärliga verk, mönster och symboler, namn och bilder som används i handeln. Det finns flera typer av immateriella rättigheter (IPR) där patent är en av dem. Du kan även skydda ett mönster, en logotyp, ett namn eller upphovsrätt och varumärken. IPR är skyddade av lag och gör det möjligt för människor att vinna erkännande eller få ekonomisk nytta av vad de uppfinner eller skapar.

 

Hur skyddar jag min idé genom patent?

Det är viktigt att tidigt fundera på om man vill kommersialisera eller nyttiggöra sin forskning och om det innebär att man behöver skydda sin idé. En av de viktigaste formerna för detta är genom att patentera. För att kunna erhålla ett patent eller IP är det ett absolut krav att resultaten inte publicerats eller offentliggjorts på annat sätt. Kom ihåg att vissa ansökningar räknas som offentliga handlingar liksom föreläsningar och andra tillfällen då man pratar om sina upptäckter för en större grupp.

 

Det som är mest aktuellt på KI är patent.

 

Vad är då ett patent?

Ett patent är en ensamrätt som beviljas för en uppfinning, som är en produkt eller en process som i allmänhet tillhandahåller ett nytt sätt att göra något eller erbjuder en ny teknisk lösning på ett problem. I allmänhet har patentinnehavaren ensamrätt att hindra andra från att kommersiellt utnyttja den patenterade uppfinningen.

Patent är territoriella rättigheter. Detta innebär att man oftast är tvungen att ansöka om patent separat i alla de länder där man vill agera. Skyddet beviljas för en begränsad period, i allmänhet 20 år från ansökans inlämningsdatum. För patent som omfattar läkemedel kan det ibland förekomma patentförlängning med upp till fem år.

 

Hur kan jag få patent?

Uppfinningar är endast patenterbara om de är nya, har uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Det är otroligt viktigt att hålla koll på vissa parametrar som gäller för patent. Vi på KI Innovations hjälper dig med detta, men vi behöver komma in tidigt så att inga misstag redan har gjorts.

• Om uppfinningen har blivit tillgänglig för allmänheten, exempelvis genom publicering i en tidskrift, online eller i en ansökan om forskningsfinansiering som är tillgänglig för allmänheten, är uppfinningen inte längre ny. Därför är det viktigt att en patentansökan lämnas in innan någon form av offentliggörande av uppfinningen äger rum.

• Uppfinningshöjd betyder att uppfinningen inte skall vara uppenbar för en fackman inom det aktuella teknikområdet.

• Kravet på industriell tillämpbarhet innebär att uppfinningen måste kunna tillgodogöras industriellt – det kan inte bara vara en idé.

 

Vi stöttar dig som är med i START eller DRIVE med patentbedöming och patentansökan

Vi brukar göra en patenterbarhetsbedömning före inlämning med hjälp av våra patentjurister som vi samarbetar med eftersom ansökan om patent är kostsamt.

Om det visar sig finnas en patenteringshöjd på uppfinningen är nästa steg att lämna in din patentansökan hos en nationell patentmyndighet.

Har du för asvikt att göra en internationell ansökan (PCT, Patent Cooperation Treaty) kan den lämnas in inom tolvmånadersperiod. PCT-ansökan omfattar cirka 152 länder. Förfallodagen för inträde i nationell eller regional fas är normalt 30 månader från prioritetsdatumet, det vill säga vid denna tidpunkt sökanden måste ha bestämt sig i vilka specifika länder/regioner patentskydd är önskvärt och påbörja inträdet av PCT-ansökan i den nationella/regionala fasen i vart och ett av dessa länder/regioner. Patentansökan publiceras 18 månader från prioritetsdatumet av den först inlämnade patentansökan.

 

Vad kostar det att få ett patent?

Professionellt stöd för utarbetande av en patentansökan varierar beroende på omfattningen på patentansökan men kostar från cirka 50 000 – 70 000 kronor. Detta är utöver de officiella avgifterna för ansökan (cirka 3 000-15 000 SEK). Inlämning av en PCT-ansökan kostar från 31 000 kronor i avgifter, förutom patentombudskostnader.

I samband med granskningen i varje land uppkommer ytterligare patentombudskostnader samt officiella avgifter. Efter patentets beviljade tillkommer en årsavgift måste betalas till patentverket i varje land för att upprätthålla patentets giltighet.  Detta betyder att den totala kostnaden för en patentfamilj från ansökan till beviljande i cirka 10 länder kan lätt överstiga 1 miljoner kronor.

Det är därför viktigt att vara noga när man väljer i vilka länder och när man skall skicka in en patentansökan. Vi hjälper dig gärna igenom denna process tillsammans med våra patentombud.

 

Mer information hittar du här:
Patent, varumärke, design och copyright: www.prv.se
Patent, varumärke, design och copyright: www.wipo.int
Patent: www.epo.org
Varumärke, design: www.uipo.europa.eu
Patent och varumärke: www.uspto.gov