Slutrapport för projektet IDEAS

Bakgrund

Projektet IDEAS baserar sig på två intressanta förstudier med fokus på breddad innovationsstödsförmåga och acceleratorsverksamhet.

KI Innovations har genom förstudierna identifierat två tydliga behov. Ett behov av stöd till tidiga life science idéer som inte är kopplade till akademin och att dessa saknar ett affärsutvecklingsstöd idag. För det andra finns ett tydligt behov av ett förlängt stöd till bolag på väg mot marknad efter inkubatorsfasen. Förstudierna har också identifierat flera möjligheter framåt för att möta dessa olika behov.

Förstudieresultaten tas nu vidare i det strukturfondsfinansierade projektet – IDEAS – Innovation DEeptech life science Acceleration Stockholm med start nu under hösten 2022. Projektet genomförs tillsammans med KI Science Park och Region Stockholm. Projektet är finansierat av regionala strukturfondsmedel.

Projektet IDEAS har identifierat  fyra olika delar/arbetspaket för att förenkla och förtydliga processen.

Arbetspaket 1 – Projektstyrning

Arbetspaket 2 – Ekosystemsutveckling

Arbetspaket 3 – Utvidgat innovationsstöd

Arbetspaket 4 – Acceleratorn

 

 

Arbetspaket 2 – Ekosystemsutveckling

Bakgrund

Ekosystemsutveckling syftar till att utveckla och kommunicera hur det regionala innovationsstödet ser ut och tydliggöra utbudet. Inom innovationsekosystemet innefattas de miljöer som främjar innovation och nyttiggörande.

Utvecklingsarbetet fokuserar på att arbeta för en samverkanskultur ur olika aspekter, däribland samverkan mellan stödaktörer, delade terapeutiska områden, geografiska områden eller nyttjande av lokaler exempelvis.

Inom arbetspaketet ingår även en pilot för framtagning av beslutsstöd som nyttjar patentdata för att bedöma kommersiell potential.

Resultat

KI Science Park har genom projektet designat ett flertal nya koncept som ingår i verksamhetens erbjudande för nätverksbyggande och förstärkning av det community av studenter, forskare och innovatörer som härrör från Stockholmsregionen och som befinner sig i Hagastadens life science-kluster. Man har även tagit fram en interaktiv karta som visualiserar innovationsekosystemet för Stockholmsregionen. (LÄNK kommande)

Arbetspaket 2 - Patentdata för att bedöma kommersiell potential

Resultat

Analysen visar bland annat att det kan vara av stor vikt att använda patentdata, gärna kombinerat med andra indikatorer för forskning och företagande, för att öka förståelsen för vilken effekt som fås av olika innovationssatsningar. Det är sannolikt mycket lämpligt att ta fram KPI:er för årligt återkommande benchmarking av olika innovationssatsningar. Analysen visar att metoden sannolikt kan användas för att enkelt och effektivt skapa och följa upp KPI:er för utfall i form av patent.

Hela rapporten kan läsas nedan.

Whitepaper - IDEAS AP 2

Läs hela rapporten här

Arbetspaket 3 – Utvidgat innovationsstöd

Bakgrund

Under ledning av Region Stockholm kommer arbetspaket 3 att pilottesta en samverkansmodell för utvidgat innovationsstöd för typ-4 fall. Det innebär att idébärare utan akademisk anknytning inom deeptech life science, kan nyttja KI Innovations tjänster inom ramen för innovationskontorets erbjudande.

Resultat

Region Stockholm har inom projektet uppdaterat handboken för hantering av anställdas immateriella rättigheter. Det har även tagits fram en bilaga som beskriver avtal om fribrev, fallstudier avseende anställdas innovationer som leder till immateriella rättigheter inom ramen för anställningen, 2 fallstudier samt en beskrivning av innovationsarbete i Region Stockholm.

Handbok:
Bilaga:

Arbetspaket 4 - Acceleratorn

Bakgrund

Detta arbetspaket ligger även det under ledning av  KI Innovations som ansvarar för är att utveckla acceleratordelen.

Syftet med arbetspaket 4 är att utveckla och pilottesta en accelerator för post-inkubationsföretag. Vi har i förstudien identifierat att flera inkubationsbolag inom deep tech life science skulle behöva ytterligare stöd efter DRIVE-inkubatorn. Detta resulterade i åtta moduler med olika inriktning/fokus. I varje modul erbjuds antingen en workshop eller ett seminarium/förelsäning på temat. Vissa aktiviteter är även öppna för övriga bolag och intressenter. Aktiviteterna drar igång 15 januari och slutar 15 juni.

  • Kundkontakter/säljkanaler
  • Rådgivningserbjudanden
  • Investerarnätverk
  • EU-anslag
  • Lokaler
  • Hållbarhet
  • Säkerhet
  • Marknadsföring och kommunikation

Acceleratorprogrammet anpassas utifrån behoven hos refernsbolagen och ser olika ut för alla. Alla kommer att erbjudas möjlighet att delta i event, workshops och föreläsningar inom de 8 olika modulerna, men bolagen tillsammans med en coach avgör om det är relevant för dem eller ej.  Fyra bolag ingår i referensgruppen:

Dessa bolag är:

NorthernLight Diagnostics

Dialog therapy

Moligo technologies

Neobiomics

Resultat

KI Innovations har designat och pilottestat en accelerator inom projektet med fokus på 8 moduler. 4 bolag har genomgått programmet under 6 månader och piloten visar ett positivt engagemang och nöjdhet hos de deltagande bolagen som underströk relevansen av fortsatt stöd efter inkubation för life science-start ups.