Attgeno

Pulmonell hypertension, för högt tryck i blodcirkulationen genom lungorna, är förknippat med hög dödlighet och kan uppstå akut genom sammandragning av lungans kärl vid tillstånd som lungemboli, blodförgiftning eller efter större kirurgiska ingrepp. För att behandla tillståndet finns behov av läkemedel som selektivt kan vidga lungans kärl utan att påverka kärlen i resten av kroppen eftersom det senare riskerar att ge farliga fall i systemblodtrycket. Attgeno AB utvecklar nya läkemedel som vidgar kärl genom att donera den kärlvidgande gasen NO. Attgenos läkemedelskandidat Supernitro har förmågan att selektivt, endast i lungans kärl, donera NO men inte till kärlen i resten av kroppen och därmed kan Supernitro motverkar pulmonell hypertension utan att riskera farliga blodtrycksfall. Attgeno har sammantaget beviljats externa anslag på >7 miljoner kronor via Vinnova och Novo samt tagit in >35 miljoner i extern finansiering.

Besök sida