Boosting Future Outcomes

Publicerad 1 december, 2021Information

Boosting Future Outcomes

– En boost för framtidens hälsa

 

– På KI Innovations utgår vi från innovatörens perspektiv, och hens resa från idé till färdig produkt eller tjänst. Men vi märker att när det är dags att få till ett avtal med offentlig sektor tar det, om inte stopp, så i alla fall väldigt lång tid. I det här projektet försöker vi hitta vägar där upphandlande organisation är med redan från start. Vi hoppas att det ska öka förståelsen för varandras perspektiv och därmed kratta vägen för implementering, säger Anna Forsberg, affärscoach med fokus på sociala innovationer på KI Innovations.

Vad är då Boosting future Outcomes?

Boosting future Outcomes är ett 18-månaders projekt inom EUs ramprogram Social Employment and Social Innovation (EaSI). Projektet har finansierats genom utlysningen ”Actions to boost the financing market for social entrepreneurs”. Av 14 beviljade projekt är detta det enda svenska. Projektets mål är att pröva en process där offentlig sektor, sociala innovatörer och privata finansiärer gemensamt identifierar behov och tillsammans utvecklar investeringsbara lösningskoncept. Projektet pågår fram till juli 2022.

Varför?

Projektet tar sin utgångspunkt i ett antal identifierade hinder för innovationssamverkan mellan offentlig sektor och sociala entreprenörer. Några av dessa är ersättningssystem som inte främjar innovation och långsiktiga effekter, avsaknad av strukturer för samskapande och bristande kunskap om och erfarenhet av innovativa upphandlingsformer och utfallskontrakt.

Vem?

Projektet är ett samarbete mellan KI Innovations, Social and Health Impact Center på RISE och Leksell Social Ventures (LSV). Deltar gör också Uppsala kommun, Tomelilla kommun och Region Jönköping med kommunerna Vetlanda and Nässjö.

Hur?

Projektet följer ramverket för förkommersiell upphandling – en metod där lösningar som ännu inte finns på marknaden utvecklas i dialog mellan olika intressenter. Förhoppningen är att processen ska bidra till mer träffsäkra och långsiktigt hållbara lösningar.

 

Under hösten 2021 arbetar deltagande regioner och kommuner med att besluta om och definiera vilka utmaningar de vill arbeta med och i januari 2022 bjuds olika intressenter in till workshops för att bidra med sin kunskap kring utmaningarna. Under våren 2022 kommer samtliga deltagande regioner och kommuner att skicka ut en så kallad Request for Information (RFI) – en publik inbjudan om att delta i det fortsatta arbetet med att utveckla lösningskoncept. Förhoppningen är att såväl entreprenörer och innovatörer som forskare och civilsamhället vill engagera sig. RFIerna publiceras längre ned på denna sida.

Projektet vill främja ett fokus på utfall, vilket bland annat innebär att tydliga mål sätts upp för vilka hälsoeffekter som ska uppnås tillsammans med en plan för hur dessa ska mätas. Där bidrar RISE särskilda enhet Social and Health Impact Center (SHIC) med kompetens.

En viktig del i projektet är att skapa förutsättningar och strukturer för ett investeringstänk där externa finansiärer skall kunna delta. Även här appliceras en effektlogik, där investeringens framgång mäts i sociala effekter såväl som ekonomiska kostnadsbesparingar. LSV koordinerar arbetet gentemot externa finansiärer. Längs med resan kommer de sociala innovatörerna att få stöd av KI Innovations för att utveckla sina idéer till hållbara lösningar.

Mål?

Projektet har som mål att testa en process som, om framgångsrik, kan paketeras och skalas, och därmed skapa ”en snitslad bana” för sociala entreprenörer som vill samarbeta med offentlig sektor. Det mer långsiktiga målet är att skapa ökad kvalitet och kostnadseffektivitet i offentlig sektor, med hjälp av externa aktörer.

 

Valda utmaningar och ”Requests for Information”

Tomelilla kommun: 
Hur kan vi genom nya samarbetsformer skapa mer träffsäkra förebyggande insatser för barn och unga som riskerar en ohälsosam utveckling?
RFI Hela barnet Tomelilla, öppen 10-27 maj 2022.

Uppsala kommun:
Publiceras inom kort

 

Kontakt