Vilken typ av innovationer arbetar KI Innovations med?

Vi tar emot och bedömer alla projektförslag som härrör från forskning och utbildning inom life science-området. Vår kärnkompetens ligger inom läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik, men genom vårt samarbete med ett stort antal experter kan vi täcka in ett brett spektrum av frågeställningar inom flertalet områden relaterade till life science. I dagsläget har vi projekt inom bland annat läkemedel baserade på små molekyler och proteiner, molekylär diagnostik, optimering av läkemedelsbehandling, screeningverktyg för dyslexi, apparatur och medium för cellodling, appar för registrering av hälsoparametrar och uppföljning av behandling, medicinsk teknik för akutmedicin och in vitro-verktyg för toxikologiska studier.

Vem kan vända sig till KI Innovations? Är även studenter välkomna?

KI Innovations arbetar främst med forskare, studenter och anställda på Karolinska Institutet. Olika satsningar och samarbeten, till exempel det med Karolinska Institutets strategiska forskningsområden inom diabetes, cancer och neurovetenskap, gör att vi kan satsa lite extra på dessa områden. Vi kan även stötta forskare och studenter från andra lärosäten i Sverige. Till viss del kan vi även arbeta med individer och företag utan koppling till akademin, läs mer om verifiering i småföretag på VINNOVAs hemsida .

Vilket stöd kan KI Innovations erbjuda?

Vi förfogar över kompetens, kontakter och pengar som kan hjälpa dig att kommersiellt verifiera ditt projekt och ta det vidare mot en tjänst eller produkt på marknaden, oavsett om det gäller bolagsbildning, försäljning eller samarbete med ett existerande bolag. KI Innovations erbjudande kan delas in i tre olika delar – Outreach, START och DRIVE – som samtidigt utgör steg i utvecklingen av ett projekt. Läs mer under För forskare / Vårt erbjudande.

Varifrån får KI Innovations sina resurser?

Det främsta stödet vi har för projekten är Verifiering för tillväxt (VFT) från Vinnova. Vi har även tillgång till så kallade förstudiemedel från ALMI. Dessutom kan vi stödja forskare som har egna medel för kommersialisering från till exempel Stiftelsen för Strategisk Forskning eller olika typer av EU-anslag. De investeringar som KI Innovations gör inom DRIVE+ finansieras genom framgångsrika exits och licensaffärer i projekt där KI Innovations har eller har haft ett ägande.

Tar KI Innovations något ägande?

Aktiviteterna i START-fasen är helt kostnadsfria. På projekt som antas till DRIVE och DRIVE+ tar vi en option på ett mindre ägande.

Hur gör KI Innovations med hemlig information?

Vi hanterar all information helt konfidentiellt. Också våra konsulter har avtal som reglerar konfidentiell information. Emellertid är det viktigt att alla involverade undviker att skicka mail och dokument med information som kan vara kritisk för ett patent, exempelvis kemiska strukturer eller namn.

Hur fungerar patent?

Att söka patent på en uppfinning är ett sätt att säkerställa ensamrätt att utnyttja uppfinningen kommersiellt. Kraven för att få ett patent är att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd samt kan lösa ett tekniskt problem. Mer information om patent finns här: http://ki.se/sites/default/files/intellectual_property_eng.pdf samt på PRVs hemsida.

Innebär Lärarundantaget att jag äger min innovation?

Lärarundantaget innebär att lärare och forskare äger rätten att kommersialisera de patenterbara uppfinningar som de tar fram i sitt arbete. Dock kan man i samband med olika samarbetsprojekt och uppdragsforskning avsäga sig sin rätt. Att säkerställa ägandet är mycket viktigt och bör göras i ett tidigt skede av projektet.

Vad gäller om jag samarbetar med ett företag?

Att samarbeta med bolag är ofta nödvändigt för att få ut en produkt på marknaden, men innan man gör något kommersiellt är det viktigt att man säkerställer vem som äger innovationen. Vi uppmanar dig att se över de avtal som skrivs med bolaget.

Om jag och andra på min institution vill veta mer om er och kommersialisering, hur gör jag då?

Vi kommer gärna ut och berättar för er om vad man ska tänka på vid kommersialisering av forskning, hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda. Kontakta oss så bokar vi en tid för ett möte. Både vi och Innovationskontoret är regelbundet ute och informerar i olika sammanhang på kurser, möten och liknande.

Hur kommer jag i kontakt med er?

Enklast är att du kontaktar en av våra medarbetare. Om du har en uppfinning som du vill ha hjälp med kan du ladda ner Invention Disclosure Form och skicka in till oss.

Hur långt måste jag ha kommit för att ta kontakt med er?

Du kan komma i vilken fas som helst, men vi ser gärna att vi kommer i kontakt med er innan ni har skickat in patent. Dock bör det finnas resultat som stödjer den hypotes som du har. Mer generella frågor gällande patent, bolagsbildning och samverkan med industrin kan också besvaras av Innovationskontoret.

Vad händer när jag kontaktar er?

Först ber vi dig att fylla i en Invention Disclosure Form och skicka in till oss. Om vi bedömer att vi har möjlighet att hjälpa dig med ditt projekt får du komma och presentera dig och ditt projekt. Tillsammans diskuterar vi fram en lämplig strategi för kommersialisering samt vilka aktiviteter som bör utföras. Er utsedda coach kommer sedan att ta upp projektet på ett internt beslutsmöte. Beviljas aktiviteterna identifierar vi en expert som involveras i projektet. Du som forskare är hela tiden den som ansvarar för projektets utveckling medan affärscoach och konsulter finns där som stöd och experter. Läs mer här.

Vad bör jag tänka på angående mitt projekt?

Följande aspekter bör redas ut i ett tidigt skede av projektet:

  • Ägandet: Vilka kan anses vara uppfinnare i projektet? Finns det fler personer som bör ha del av ägandet utan att betraktas som uppfinnare? Har något bolag eller annan extern part varit inblandad? Är man beroende av någon annans teknologi?
  • Behovet: Hur ser behovet av uppfinningen ut? Vilka kommer ha nytta av uppfinningen? Vem kommer att betala för att uppfinningen används? Vilka andra lösningar finns?
  • Unique Selling Point (USP): Vad är unikt med just er uppfinning jämfört med andra lösningar på samma problem?
  • Publikationer och ansökningar: Har uppfinningen beskrivits i någon publikation eller ansökan? Notera att vissa ansökningar är att betrakta som offentliga handlingar.

Vad gäller om man har publicerat sin uppfinning?

Först ska man påpeka att patent inte alltid är nödvändigt för att nyttiggöra en uppfinning via kommersialisering. Man kan även skydda sin idé genom varumärkesskydd, copyright, designskydd, eller helt enkelt genom att hålla lösningen hemlig. Vi rekommenderar dock att du rådfrågar oss eller Innovationskontoret innan du publicerar något som skulle kunna vara patenterbart. För patent krävs att uppfinningen är opublicerad och har en uppfinningshöjd i förhållande till det som finns publicerat. Notera att vissa ansökningar är att betrakta som offentliga handlingar vilket kan leda till problem.

Vad krävs av mig?

Du behöver vara villig att, med stöd av våra affärscoacher, driva projektets kommersiella utveckling till en punkt där någon annan tar vid. Vi tycker också att det är viktigt att man tidigt identifierar eventuella problem som kan vara ett hinder i kommersialiseringen.

Hur säkerställer KI Innovations att den forskning som ligger till grund för accepterade projekt håller adekvat etisk och vetenskaplig standard?

Forskare som vänder sig till KI Innovations måste alltid försäkra att allt arbete som utförts i samband med det aktuella projektet är i enlighet med de regler och riktlinjer som gäller vid Karolinska Institutet, såsom Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av experimentell forskning respektive klinisk och epidemiologisk forskning. Dessa aspekter hanteras således inom ramen för den strikt akademiska verksamheten på Karolinska Institutet och ligger utanför KI Innovations formella uppdrag.

Varför ska jag kommersialisera min forskning?

I de allra flesta fall är kommersialisering en nödvändighet för att framsteg och upptäckter inom forskningen ska kunna ge upphov till produkter som kan innebära nytta för individer och samhälle. Många nya behandlingar härstammar från akademisk forskning, men har med hjälp av bolag utvecklats och på så vis kommit patienter till nytta.